Projekty

Prevence digitální propasti

Prevence digitální propasti

EU - Doučování žáků škol

EU - Doučování žáků škol

Posilování kompetencí pedagogických pracovníků škol a školského poradenského zařízení i dětí a dospívajících v oblasti péče o duševní zdraví prostřednictvím vzdělávání a rozvoje psychosociálních dovedností

Účel projektu

Projekt ve svých aktivitách přispívá ke zlepšování zdraví dětí a dospívajících a napomáhá rozvoji individuálního potenciálu jedinců a jejich schopnosti zvládat a ovlivňovat změny.

Účelem projektu je zvýšení podpory duševního zdraví a pohody u dětí a dospívajících, a to jak zajištěním vzdělávání a metodické podpory pro prohloubení znalostí a zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti duševního zdraví, tak zároveň prostřednictvím organizace psychoedukativních programů pro žáky zaměřených na zlepšení jejich znalostí a dovedností týkajících se duševního zdraví.

Očekávaný přínos projektu

  • zvýšení kompetencí a iniciativy pedagogů v aktivitách zaměřených na oblast péče o well-being jednotlivých žáků i pozitivní klima třídy/ školy (rozvíjení zdravých vztahů mezi žáky)
  • přijetí osobní zodpovědnosti pedagogů i žáků za tvorbu bezpečného klimatu školy
  • efektivní implementace získaných kompetencí do běžné výuky
  • efekt realizovaného projektu se projeví nejen u jednotlivců růstem duševní pohody, ale i v rámci tvorby pozitivního klimatu kolektivů

Škola má možnost podporovat well-being dětí a žáků více než kterákoli jiná instituce.

V důsledku realizovaných aktivit projektu očekáváme zvýšení znalostí žáků o duševním zdraví, rozvoj jejich dovedností rozpoznat rozdíl mezi duševní pohodou a psychickou nepohodou a v případě potřeby požádat o odbornou pomoc. 

Očekáváme rozvoj schopnosti aktivně pečovat o své duševní zdraví a zvolit vhodný způsob jeho udržení.

Projekt z fondů EHP a Norska 2014-2021
Program Zdraví
Realizátor projektu: PPP a SPC KHK
Doba realizace: 1. 5. 2021 – 30. 4. 2024
Výše podpory: 8 578 092,- Kč

Klíčové aktivity projektu-EHP
logo-EEA_grants@4x

Šablony OP JAK - ZŠ a MŠ Albrechtice nad Orlicí

Šablony OP JAK - ZŠ a MŠ Albrechtice nad Orlicí

Dotace z dotačního fondu Královehradeckého kraje:

Grant pro ZŠ – Etická výchova ve školách – 23SMV06-0006

Dotační titul Královehradeckého kraje pro Etickou výchovu ve školách 23SMV06-0006 .

Projekt je zaměřen na podporu projektů škol zavádějících či realizujících etickou výchovu, upevnění prosociálního chování a snížení krize mezilidských vztahů.

Celková částka poskytnuté dotace: 22 000,-

Zahájení projektu 01. 08. 2023, ukončení 31. 07. 2024.

DOTACE Z DOTAČNÍHO FONDU KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE - etika-web

Grant pro ZŠ – Prevence rizikového chování a duševní zdraví žáků – 23SMV07-0015

Dotační titul Královehradeckého kraje pro Prevence rizikového chování a duševní zdraví žáků 23SMV07-0015 .

Projekt je zaměřen na podporu projektů škol zavádějících či realizujících etickou výchovu, upevnění prosociálního chování a snížení krize mezilidských vztahů.

Celková částka poskytnuté dotace: 21 000,-

Zahájení projektu 01. 01. 2023, ukončení 31. 07. 2024.

DOTACE Z DOTAČNÍHO FONDU KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE - prevence-web

Grant pro MŠ - Rozvoj podmínek pro vzdělávání – Inovace ve vzdělávání 23SMV01-0014

Dotační titul Královehradeckého kraje pro podporu polytechnické výchovy - Rozvoj podmínek pro vzdělávání – Inovace ve vzdělávání 23SMV01-0014 .

Projekt je zaměřen na podporu projektů škol zavádějících či realizujících etickou výchovu, upevnění prosociálního chování a snížení krize mezilidských vztahů.

Celková částka poskytnuté dotace: 49 000,-

Zahájení projektu 01. 08. 2023, ukončení 31. 07. 2024.

DOTACE Z DOTAČNÍHO FONDU KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE - polytechnická výchova-web

Mléko do škol

Jsme také zapojeni do projektu "Mléko do škol" jehož cílem je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků. Dodavatelská firma Laktea o.p.s. dodává všem našim žákům mléko a mléčné produkty. Tento projekt je určen žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních. Více informací získáte na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu.

mleko_full

Ovoce do škol

Naše škola se zapojila do projektu EU a ČR  „Ovoce do škol“. Dodavatelská firma Bovys, s.r.o dodává všem našim žákům prvního stupně ovoce, zeleninu a 100% ovocné i zeleninové šťávy bez konzervantů, přidaného cukru, soli, tuků, sladidel a neochucené mléčné výrobky.  Snažíme se  žáky motivovat ke zvýšení konzumace ovoce, zeleniny a mléka a ovlivnit tak jejich formování zdravého životního stylu. 

ovoce_full

Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání - šablony III

EU-Šablony 3 - Spolupráce ZŠ a MŠ

Probouzíme etické a hudební cítění u dětí - Etická výchova ve školách 21SMV06

Dotační titul Královehradeckého kraje pro Etickou výchovu ve školách - Probouzíme etické a hudební cítění u dětí 21SMV06-002

Projekt je zaměřen na podporu projektů škol zavádějících či realizujících etickou výchovu, upevnění prosociálního chování a snížení krize mezilidských vztahů.

Celková částka poskytnuté dotace: 32 000,-

Zahájení projektu 01.08.2021 ukončení projektu 31.07.2022.

DOTACE_Z_DOTACNIHO_FONDU_KRALOVEHRADECKEHO_KRAJE_-_MS_-_Eticka_vychova-1-1

Rozvoj podmínek pro vzdělávání - Inovace ve vzdělávání - Polytechnická výchova a vzdělávání 21SMVU11

Dotační titul Královehradeckého kraje s názvem projektu "Řemeslo a budoucnost" - evidováno pod číslem 21SMVU1-0004.

Projekt je zaměřen na podporu rozvoje pracovních schopností a dovedností žáků. Podpora posilování mezipředmětových vztahů, projektové vyučování, spolupráce různých stupňů škol a spolupráce s praxí.

Celková částka poskytnuté dotace: 37 000,-

Zahájení projektu 01.08.2021 a ukončení projektu 31.07.2022.

DOTACE_Z_DOTACNIHO_FONDU_KRALOVEHRADECKEHO_KRAJE_-_ZS_-__Polytechnicka_vychova-1

Rozvoj podmínek pro vzdělání - Inovace ve vzdělávání 20SMVU1

Společně rozvíjet praktické činnosti a technické myšlení - Polytechnická výchova a vzdělání 20SMVU-0018

Dotační titul Královehradeckého kraje pro Společně rozvíjet praktické činnosti a technické myšlení - Polytechnická výchova a vzdělání 20SMVU-0018

Celková částka poskytnuté dotace: 36000 Kč
Zahájení projektu 01. 08. 2020, ukončení 31. 07. 2021


Projekt je zaměřen na zlepšení výsledků vzdělávání zefektivněním vyučovacího procesu prostřednictvím širšího zapojení digitálních technologií do výuky.

Dotace z dotačního fondu Královohradeckého Kraje - web - polytechnická v. a v.

Etická výchovu ve školách 20SMV06

Dotační titul Královehradeckého kraje pro Etickou výchovu ve školách - Etika prožitkem 20SMV06-0002

Celková částka poskytnuté dotace: 32000 Kč
Zahájení projektu 01. 08. 2020, ukončení 31. 07. 2021


Projekt je zaměřen na podporu projektů škol zavádějících či realizujících etickou výchovu, upevnění prosociálního chování a snížení krize mezilidských vztahů.

Dotace z dotačního fondu Královohradeckého Kraje - web - etika
Fotodokumentace-grant-Etika-prozitkem-20SMV06-0002


Rozvoj podmínek pro vzdělávání - Inovace ve vzdělávání 20SMVU1

Dotační titul Královehradeckého kraje pro Společně rozvíjet praktické činnosti a technické myšlení – Polytechnická výchova a vzdělávání 20SMVU-0018

Projekt je zaměřen na zlepšení výsledků vzdělávání zefektivněním vyučovacího procesu prostřednictvím širšího zapojení digitálních technologií do výuky.

Celková částka poskytnuté dotace: 36 000,-

Zahájení projektu 01. 08. 2020, ukončení 31. 07. 2021.

DOTACE-Z-DOTACNIHO-FONDU-KRALOVEHRADECKEHO-KRAJE-polytechnicka-web
Fotodokumentace-Spolecne-rozvijet-prakticke-cinnosti-a-technicke-mysleni-20SMVU1-0018

Etická výchova ve školách - 19SMV06

Dotace z dotačního fondu Královehradeckého kraje - Etika nás obohacuje a spojuje - 19SMV06-008

Projekt je zaměřen k navázání a udržování uspokojivých vztahů, poznání sebe sama, k tvořivému řešení každodenních problémů, k podpoře kritického myšlení, k pochopení základních environmentálních a ekologických problémů a souvislostí moderního světa.

Celková částka poskytnuté dotace: 24 300,-

Zahájení projektu 01.08.2019 a ukončení projektu 31.07.2020.

Dotace-z-dotacniho-fondu-Kralovohradeckeho-kraje-etika

Prevence rizikového chování a zdravý životní styl - 19SMP01

Dotace z dotačního fondu Královehradeckého kraje - Prevence rizikového chování a zdravý životní styl žáků - 19SMP01-0026

Projekt je zaměřen na všeobecnou specifickou primární prevenci projevů rizikového chování.

Celková částka dotace: 20 400,-

Zahájení projektu 01.01.2019 a ukončení projektu 31.12.2019.

Dotace-z-dotacniho-fondu-Kralovohradeckeho-kraje-prevence
K poskytování služeb používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.Rozumím