index

Online-tělák-pro-ZŠ
Online-minitréninky-pro-MŠ-002
Provoz-ZS-a-MS-Albrechtice-nad-Orlici-od-04.-01.-2021
Schvaleny-rozpocet-prispevkove-organizace-na-rok-2021-plan-vynosu-a-nakladu
Opatreni-MSMT-o-odlisnosti-v-organizaci-skolniho-roku

Základní škola a mateřská škola Albrechtice nad Orlicí, se sídlem 1. máje 48, 517 22 Albrechtice nad Orlicí, jakožto správce osobních údajů, s odkazem na čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) Vás tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů v základní škole a mateřské škole, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společností.

1) účely zpracování osobních údajů:

 • zajištění řádného průběhu přijímacího řízení
 • výměna informací o přihlášených do jiných mateřských nebo základních škol
 • publikace výsledků přijímacího řízení
 • odvolání proti ne/přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 • odvolání proti ne/přijetí žáka k základnímu vzdělávání
 • zajištění vzdělávání dětí a žáků
 • zajištění vzdělávání pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • poskytování stravování
 • plnění evidenční povinnosti dokumentace o průběhu vzdělávání dítěte/žáka
 • evidence úrazů
 • komunikace se zákonnými zástupci
 • poskytování informací státním institucím
 • prezentace mateřské školy a základní školy a jejich aktivit veřejnosti

Osobní údaje nezpracováváme pro marketingové účely.

2) osobní údaje zpracováváme v následujícím rozsahu:

 • jméno
 • příjmení
 • trvalé bydliště popřípadě místo pobytu na území České republiky
 • datum narození
 • rodné číslo
 • fotografie
 • pohlaví
 • zdravotní pojišťovna
 • státní občanství
 • datum zahájení / ukončení vzdělávání ve škole
 • údaje o zákonném zástupci (jméno a příjmení, trvalé bydliště, příp. adresu pro doručování písemností, e-mail, telefonické spojení)

3) právní důvody pro zpracování osobních údajů:

A) Plnění právních povinností

Osobní údaje v níže uvedeném rozsahu zpracováváme z důvodu splnění naší právní povinnosti vyplývající ze zákona č. 561/2004 sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol

a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení).

 • jméno
 • příjemní
 • trvalé bydliště popřípadě místo pobytu na území České republiky
 • datum narození
 • rodné číslo
 • pohlaví
 • státní občanství
 • datum zahájení / průběh / ukončení vzdělávání ve škole
 • údaje o zákonném zástupci (jméno a příjmení, trvalé bydliště, příp. adresu pro doručování písemností, telefonické spojení)

B) Veřejný zájem

Níže uvedené osobní údaje jsou základní školou / mateřskou školou zpracovávány z důvodu plnění úkolů ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 • zdravotní pojišťovna
 • e-mail zákonného zástupce
 • e-mail dítěte / žáka

C) Souhlas se zpracováním osobních údajů

Osobní údaje v níže uvedeném rozsahu zpracováváme na základě uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 • pořizování fotografií

4) z jakých zdrojů získáváme osobní údaje

Osobní údaje, které škola zpracovává, pochází hlavně od zákonných zástupců dítěte / žáka (při přijímacím řízení i během další komunikace v průběhu vzdělávání). Údaje může škola získat od zdravotnických zařízení, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických center. Údaj o přijetí dítěte / žáka do jiných škol získává škola od jiných škol.

5) zpracovatelé a příjemci osobních údajů

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle organizace Základní škola

a mateřská škola Albrechtice nad Orlicí a jejích zaměstnanců na základě zákonné žádosti předány a zpracovávány třetími subjekty, které disponují zákonnou pravomocí předání předmětných osobních údajů vyžadovat.

6) jak dlouho uchovává škola osobní údaje

Základní škola a mateřská škola osobní údaje týkající se dítěte / žáka uchovává na základě povinnosti stanovené v § 28 školského zákona a podle zákona o archivnictví. A to nejen

v průběhu vzdělávání dítěte / žáka, ale i po jeho skončení v zákonných lhůtách. Pro každý druh dokumentace je stanovena zvláštní lhůta dle skartačního a archivačního řádu.

7) vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

V případě dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů, které budou mít povahu:

 • právo na přístup k osobním údajům,
 • právo na opravu nepřesných osobních údajů, pokud jsou nesprávné,
 • právo na výmaz (být zapomenut), pokud pominul důvod jejich zpracování,
 • právo na omezení zpracování (např. je-li pochybnost o oprávněnosti zpracování),
 • právo na přenositelnost,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování,

kontaktujte, prosím, našeho pověřence na výše uvedenou adresu. Vaše dotazy přijímáme pouze písemnou formou.

Kontaktní osobou, pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO), byl pro naši organizaci jmenován Mgr. Karel Rejent

Pověřenec pro ochranu osobních údajů byl jmenován na základě Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR) a je nezávislým garantem správného nakládání s osobními údaji uvnitř organizace Základní škola a mateřská škola Albrechtice nad Orlicí a také prostředníkem mezi organizací, dozorovým orgánem (Úřadem pro ochranu osobních údajů) a veřejností.

Kontaktní mail: rejent@ictplus.cz

Nebudete-li Vám vyhověno v zákonné lhůtě či se Vám bude zdát naše vyjádření v rozporu

s Vaším, máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Se svým podnětem se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Dovolujeme si Vás upozornit, že námi poskytnuté informace budou předány v rozsahu čl. 14, odst. 5, písm. b) GDPR.

Žádost o výčet osobních údajů o Vaší osobě nad rámec č. 14, odst. 5, písm. b) GDPR, lze poskytnout pouze na základě písemné žádosti, s úředně ověřeným podpisem, odeslaným na: Základní škola a mateřská škola Albrechtice nad Orlicí, 1. máje 48, 517 22 Albrechtice nad Orlicí k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů anebo osobně, po předchozí domluvě s pověřencem pro ochranu osobních údajů a po prokázání totožnosti platným občanským průkazem. Tuto žádost nelze vyřídit skrze e-mailovou komunikaci.

Dovolujeme Vás si upozornit, že poskytnutí informací nad rámec čl. 13 a 15 GDPR, odst., bude správcem účtováno dle č. 15 GDPR, odst. 3, tedy dle aktuálně platného ceníku.

Dovolujeme si Vás upozornit na skutečnost, že z kulturních, sportovních, společenských akcí, pořádaných organizací Základní škola a mateřská škola Albrechtice nad Orlicí budou pořizovány fotografie nebo audio-vizuální záznamy, které budou určeny pro vlastní potřebu organizace a nebudou předávány třetí straně či sloužit k marketingovým účelům.

8) prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

ZŠ a MŠ Albrechtice nad Orlicí, 1. máje 48, 517 22 Albrechtice nad Orlicí se zavazuje

k zpřístupnění své internetové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku www.zsmsalbrechtice.cz.

Stav souladu

Tato internetová stránka je plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní prohlížeče, tak i pro osoby se specifickými potřebami. Některé texty nejsou definovány

v relativních jednotkách. Pro zvětšení je potřeba použít systémových nástrojů (nastavení prohlížeče).
Kód stránek byl vytvořen v souladu s normou HTML 5, pomocí kaskádových stylů CSS.

Jiné formáty

Na našich webových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu PDF. Důvodem je to, že obsahují typologické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení.

PDF – pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader, případně lze doinstalovat doplněk přímo do webového prohlížeče.

ZIP – některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány (komprimovaný soubor je možné dekomprimovat přímo v OS Windows, v případě jiného OS je možné stáhnout zdarma nástroj na dekomprimaci).

Nepřístupný obsah

Veškerý obsah stránek je plně přístupný.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 01. 11. 2020
Toto prohlášení bylo vypracováno metodou vlastního posouzení provedeného subjektem veřejného sektoru.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše případné náměty a informace o problémech při zobrazování těchto stránek můžete zasílat na adrese: administrativa@zsmsalbrechtice.cz.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 ods. 1 písm. b) směrnice). Je možné kontaktovat orgán pro prosazování práva.

Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva:
Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

GDPR-zasady-ochrany-osobnich-udaju-ZS-a-MS-Albrechtice-nad-Orlici

Vážení rodiče,
nástup 1. – 5. ročníku k prezenční výuce bude v pondělí 30. 11. 2020. Od této doby je
povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně základních škol a pro tyto žáky je prezenční výuka
povinná.
Časový plán nástupu do školy (výjimka je u sourozenců):

 • prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách, doporučuje se organizovat
  příchod a odchod žáků tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd
 1. ročník – 7,30h – 7,40h
 2. – 3. ročník – 7,40h – 7,50h
 3. – 5. ročník – 7,50h – 8,00h
  Stručné pokyny k provozu ZŠ:
  1) Je povolena osobní přítomnost žáků 1. – 5. ročníku.
  2) Každý ročník bude ve své třídě (I.tř. – 1.roč.; II.tř. – 2. – 3. roč.; III.tř. – 4. – 5. roč.).
  3) Výuka bude probíhat dle platného rozvrhu od zač. šk. roku (1. a 2. ročník nebude spojen).
  4) Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole
  a ve školní družině. Počet roušek prosím přizpůsobte délce pobytu ve škole a ve ŠD a dále je
  potřeba mít pytlík na roušky použité. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele,
  je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena
  vzdálenost alespoň 2m od všech osob.
  5) Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání; prozatím je zrušen kurz plavání,
  bruslení a lyžování. Zájmové kroužky zatím nebudou probíhat až do odvolání.
  6) Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor –
  v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací
  hodiny, popřípadě každých 30 minut.
  7) Je doporučeno zařazovat během dne pobyt žáků na čerstvém vzduchu (prosíme o teplejší
  oblečení pro děti do tříd i ven).– budeme upřednostňovat pobyt venku a vycházky.
  8) Obědy na prosinec si musí přihlásit každý žák sám (ve ŠV bude vždy jen jedna třída).
  9) Ranní družina bude od 6,30h – 7, 30h (bude zajištěn dohled a děti budou ve svých třídách).
  10) Odpolední ŠD – provoz bude od 12,00h – 16,30h (dle zájmu dětí – rozdělení do 2 skupin).
  11) Školní akce budou probíhat pouze ve škole a budou v kompetenci tř. učitelek.
  12) Momentálně probíhá výzva pro rodiče a děti do 14. 12. 2020 – „Potěšme seniory“ – přání
  a dárečky pro babičky a dědečkové do DD Albrechtice nad Orlicí – děkujeme za podporu.
  13) Bude omezený vstup do budov ZŠ, ŠD a ŠV – z důvodu ochrany zdraví dětí a všech
  zaměstnanců školy.
  V případě potřeby využívejte tel. čísla na jednotlivá zařízení nebo maily:
  ZŠ – 494/371 694; MŠ – 494/371 238; ŠD – 494/370 314 a ŠV – 494/372 564.
  E-mail: ZŠ – reditelka@zsmsalbrechtice.cz; MŠ – skolka@zsmsalbrechtice.cz;
  ŠD – druzina@zsmsalbrechtice.cz
  14) Hygienická opatření
 • Ve škole bude probíhat pravidelné mytí a dezinfekce rukou a dále dezinfekce používaných
  ploch (lavice, kliky apod.).
  V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola či

školské zařízení vždy povinna postupovat podle pokynů krajské hygienické stanice (KHS)
a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území
příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví (či vládou ve formě krizových
opatření). V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-9 u zaměstnance
školy nebo žáka, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny
dětí a mladistvých místně příslušné KHS.
Při zjištění výskytu covid-9 ve škole Vás budeme informovat a postupovat dle pokynů KHS.
15) Ředitelské volno bude dle původního plánu ve dnech – 21. – 22. 12. 2020.
16) Vánoční prázdniny – od 23. 12. 2020 do 03. 01. 2021.
Základní informace k průběhu výuky budou vždy ukládány do aktualit na web stránky školy
(doporučujeme přihlásit se k odběru) a zaslány mailem od tř. učitelek.
Těšíme se na Vaše děti a moc si vážíme Vaší spolupráce.
S pozdravem Simona Baláčková a kolektiv zaměstnanců

Informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-30.-11.-2020

Vážení rodiče a milé děti,

Pojďte se společně s námi zapojit do Výzvy MŠ a ZŠ v Albrechticích nad Orlicí.

Můžeme v této složité době mile potěšit obyvatele Domova Důchodců v Albrechticích nad Orlicí.

Vyrobená přáníčka, obrázky nebo dárečky můžete odevzdávat třídním učitelkám v MŠ a v ZŠ do 14. prosince 2020.

Poté je předáme do DD v Albrechticích nad Orlicí.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Albrechtice nad Orlicí

Vyzva-k-vyrobe-darecku-pro-DD-Albrechtice-n.-O.-2

Vážení rodiče, nástup 1. – 3. ročníku do školy bude ve středu 18. 11. 2020.

Základní informace k návratu dětí do školy Vám byly zaslány mailem a jsou i zde na web stránkách školy. V pondělí 16. 11. 2020 není ředitelské volno dle původního plánu na zač. šk. roku, výuka bude probíhat ještě distančně dle pokynů třídních učitelek.

17. 11. 2020 – státní svátek

Stručné pokyny k provozu ZŠ:

1) Je povolena osobní přítomnost žáků 1., 2. ročníku a pro naši školu i 3. ročníku

(2. – 3. ročník je zařazen do společné třídy na malotřídní škole, proto může nastoupit)

2) Každá třída bude samostatně v učebně a bude mít svůj rozvrh (předají třídní učitelky)

3) Distanční výuka je povinná pro 4. – 5. ročník a bude probíhat online Teams dle rozvrhu

4) Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole

5) Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání

6) Je doporučeno zařazovat během dne pobyt žáků na čerstvém vzduchu

7) Obědy od 18. 11. 2020 si musí přihlásit každý žák sám

8) Ranní družina prozatím nebude z důvodu spojení žáků z více tříd

9) Odpolední ŠD – prosíme o zvážení docházky – v případě nutnosti děti rozdělíme do 2 skupin, provoz bude pouze do 15.00 hod.

Moc se těšíme na Vaše děti a až zase rozjedeme normální režim.

S pozdravem Simona Baláčková

MSMT-Informace-k-provozu-skol-od-18.-11.-2020-1
K poskytování služeb používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.Rozumím