index

Zápis do MŠ 2024
Zápis do ZŠ 2024
Den otevřených dveří
Otevřený dopis na podporu ředitelky školy
Stávka v naší škole
Plavecký kurz

SBĚR PAPÍRU

Sběr v termínu – 16. 10. 2023 – 31. 5. 2024

Pokud někdo z rodičů sbírá starý papír průběžně, lze jej nosit kdykoliv mimo výše uvedené termíny a ukládat ho do prostorů pro sběr papíru. 

Co sbíráme: letáky, časopisy, noviny – NE KARTONY A KRABICE

Místa, kam se nasbíraný papír může odevzdávat:

1. Sběrné suroviny – Hofrmetal s.r.o.  

 • ul. Vrchlického (za hřbitovem), Týniště nad Orlicí – na místě bude uložen sběrný arch, kde pracovník sběrných surovin zapíše jméno žáka, třídu a počet kg. Tento způsob sběru je pro nás velmi výhodný z hlediska dopravy, děkujeme každému, kdo papír sám do surovin odveze.

Otevřeno: úterý 12:00 – 17:00; sobota 8:00 – 12:00

2. Prostor pro ukládání sběrového papíru v ZŠ Albrechtice nad Orlicí  

 • sklep v ZŠ – od vchodových dveří ZŠ vlevo (hnědá dvířka) 

Sběr je nutné ukládat zvážený – lístek s hmotností děti předají třídním učitelkám, které zapíší hmotnost k příslušné třídě. Jakmile bude prostor pro ukládání sběru plný, bude zajištěn odvoz. Karton je za nejnižší cenu, proto prosíme raději nesbírat. Rodičům, kteří si dají tu práci a sběr do školy přinesou, patří náš velký dík. 

SBĚR POMERANČOVÉ A CITRÓNOVÉ KŮRY, SBĚR BYLIN 

 • odevzdávat třídním učitelkám v ZŠ a MŠ Albrechtice nad Orlicí 

I. etapa – 01. 11. 2023 – 31. 03. 2024 (kůra)

II. etapa – 01. 03. 2024 – 31. 05. 2023 (byliny) – bude upřesněno na jaře

SBĚR DROBNÝCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ, BATERIÍ, MONOČLÁNKŮ

 • odevzdávat do sběrných nádob v přízemí školy v ZŠ a MŠ Albrechtice nad Orlicí (na chodbě u tělocvičny)

Sběr v termínu – 2. 10. 2023 – 15. 3. 2024

STARÝ MOBIL PRO REMOBIL  

 • odevzdávat paní učitelce Bahníkové (2. ročník)
 • termín – 1. 12. 2023 – 31. 01. 2024

Všem rodičům moc děkujeme za podporu a spolupráci při sběru.

Kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Albrechtice nad Orlicí 

Sběr papíru
Sběr pomerančové a citrónové kůry
Sběr drobného elektra
Provoz ZŠ a důležité informace pro školní rok 2023-2024
pozvánka na přednášku Mgr. Radka Drobná

Beseda pro rodiče – prof. PhDr. Jan Hábl, Ph.D.

Beseda – prof. PhDr. Jan Hábl, PhD.

Vážení rodiče, seznam pomůcek u každého ročníků naleznete na webu v sekci rozvrhy. https://www.zsmsalbrechtice.cz/zakladni-skola/rozvrhy

Projekt Proměny v naší škole při příležitosti výročí 430 let od narození Jana Amose Komenského, které bylo 28. 3. 2022.

Projektem Proměny v naší škole motivujeme žáky k tomu, aby navrhli svůj vlastní projekt proměny zasahující do některé ze sedmi oblastí společnosti, které J. A. Komenský definoval ve svém díle Obecná porada o nápravě věcí lidských, a to rodina, vzdělanost, vláda, víra, podnikavost, umění a média.

Cílem projektu je aktivizovat žáky základních škol k realizaci konkrétní „dobré věci“ ve své škole či jejím přilehlém okolí.

V den výročí narození J. A. Komenského byl prezentován náš projekt před komisí, která vyhodnotila jeho úspěšnost. Posuďte sami jak se nám společný projekt povedl.

KOMENSKÝ V KAŽDÉM Z NÁS
Didaktické zásady J. A. Komenského – výstup práce 5. ročníku – předmět Informatika

Základní škola a mateřská škola Albrechtice nad Orlicí, se sídlem 1. máje 48, 517 22 Albrechtice nad Orlicí, jakožto správce osobních údajů, s odkazem na čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) Vás tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů v základní škole a mateřské škole, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společností.

1) účely zpracování osobních údajů:

 • zajištění řádného průběhu přijímacího řízení
 • výměna informací o přihlášených do jiných mateřských nebo základních škol
 • publikace výsledků přijímacího řízení
 • odvolání proti ne/přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 • odvolání proti ne/přijetí žáka k základnímu vzdělávání
 • zajištění vzdělávání dětí a žáků
 • zajištění vzdělávání pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • poskytování stravování
 • plnění evidenční povinnosti dokumentace o průběhu vzdělávání dítěte/žáka
 • evidence úrazů
 • komunikace se zákonnými zástupci
 • poskytování informací státním institucím
 • prezentace mateřské školy a základní školy a jejich aktivit veřejnosti

Osobní údaje nezpracováváme pro marketingové účely.

2) osobní údaje zpracováváme v následujícím rozsahu:

 • jméno
 • příjmení
 • trvalé bydliště, popřípadě místo pobytu na území České republiky
 • datum narození
 • rodné číslo
 • fotografie
 • pohlaví
 • zdravotní pojišťovna
 • státní občanství
 • datum zahájení / ukončení vzdělávání ve škole
 • údaje o zákonném zástupci (jméno a příjmení, trvalé bydliště, příp. adresu pro doručování písemností, e-mail, telefonické spojení)

3) právní důvody pro zpracování osobních údajů:

A) Plnění právních povinností

Osobní údaje v níže uvedeném rozsahu zpracováváme z důvodu splnění naší právní povinnosti vyplývající ze zákona č. 561/2004 sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol       a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení).

 • jméno
 • příjemní
 • trvalé bydliště, popřípadě místo pobytu na území České republiky
 • datum narození
 • rodné číslo
 • pohlaví
 • státní občanství
 • datum zahájení / průběh / ukončení vzdělávání ve škole
 • údaje o zákonném zástupci (jméno a příjmení, trvalé bydliště, příp. adresu pro doručování písemností, telefonické spojení)

B) Veřejný zájem

Níže uvedené osobní údaje jsou základní školou / mateřskou školou zpracovávány z důvodu plnění úkolů ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 • zdravotní pojišťovna
 • e-mail zákonného zástupce
 • e-mail dítěte / žáka

C) Souhlas se zpracováním osobních údajů

Osobní údaje v níže uvedeném rozsahu zpracováváme na základě uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 • pořizování fotografií

4) z jakých zdrojů získáváme osobní údaje

Osobní údaje, které škola zpracovává, pochází hlavně od zákonných zástupců dítěte / žáka (při přijímacím řízení i během další komunikace v průběhu vzdělávání). Údaje může škola získat od zdravotnických zařízení, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických center. Údaj o přijetí dítěte / žáka do jiných škol získává škola od jiných škol.

5) zpracovatelé a příjemci osobních údajů

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle organizace Základní škola   a mateřská škola Albrechtice nad Orlicí a jejích zaměstnanců na základě zákonné žádosti předány a zpracovávány třetími subjekty, které disponují zákonnou pravomocí předání předmětných osobních údajů vyžadovat.

6) jak dlouho uchovává škola osobní údaje

Základní škola a mateřská škola osobní údaje týkající se dítěte / žáka uchovává na základě povinnosti stanovené v § 28 školského zákona a podle zákona o archivnictví. A to nejen               v průběhu vzdělávání dítěte / žáka, ale i po jeho skončení v zákonných lhůtách. Pro každý druh dokumentace je stanovena zvláštní lhůta dle skartačního a archivačního řádu.

7) vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

V případě dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů, které budou mít povahu:

 • právo na přístup k osobním údajům,
 • právo na opravu nepřesných osobních údajů, pokud jsou nesprávné,
 • právo na výmaz (být zapomenut), pokud pominul důvod jejich zpracování,
 • právo na omezení zpracování (např. je-li pochybnost o oprávněnosti zpracování),
 • právo na přenositelnost,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování,

kontaktujte, prosím, našeho pověřence na výše uvedenou adresu. Vaše dotazy přijímáme pouze písemnou formou.

Kontaktní osobou, pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO), byl pro naši organizaci jmenován Mgr. Karel Rejent.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů byl jmenován na základě Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR) a je nezávislým garantem správného nakládání s osobními údaji uvnitř organizace Základní škola a mateřská škola Albrechtice nad Orlicí a také prostředníkem mezi organizací, dozorovým orgánem (Úřadem pro ochranu osobních údajů) a veřejností.

Kontaktní mail: rejent@ictplus.cz

Nebudete-li Vám vyhověno v zákonné lhůtě či se Vám bude zdát naše vyjádření v rozporu           s Vaším, máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Se svým podnětem se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Dovolujeme si Vás upozornit, že námi poskytnuté informace budou předány v rozsahu čl. 14, odst. 5, písm. b) GDPR.

Žádost o výčet osobních údajů o Vaší osobě nad rámec č. 14, odst. 5, písm. b) GDPR, lze poskytnout pouze na základě písemné žádosti, s úředně ověřeným podpisem, odeslaným na: Základní škola a mateřská škola Albrechtice nad Orlicí, 1. máje 48, 517 22 Albrechtice nad Orlicí k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů anebo osobně, po předchozí domluvě s pověřencem pro ochranu osobních údajů a po prokázání totožnosti platným občanským průkazem. Tuto žádost nelze vyřídit skrze e-mailovou komunikaci.

Dovolujeme Vás si upozornit, že poskytnutí informací nad rámec čl. 13 a 15 GDPR, odst., bude správcem účtováno dle č. 15 GDPR, odst. 3, tedy dle aktuálně platného ceníku.

Dovolujeme si Vás upozornit na skutečnost, že z kulturních, sportovních, společenských akcí, pořádaných organizací Základní škola a mateřská škola Albrechtice nad Orlicí budou pořizovány fotografie nebo audio-vizuální záznamy, které budou určeny pro vlastní potřebu organizace a nebudou předávány třetí straně či sloužit k marketingovým účelům.

8) prohlášení o přístupnosti internetových stránek

a mobilních aplikací

ZŠ a MŠ Albrechtice nad Orlicí, 1. máje 48, 517 22 Albrechtice nad Orlicí se zavazuje                   k zpřístupnění své internetové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku www.zsmsalbrechtice.cz.

Stav souladu

Tato internetová stránka je plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní prohlížeče, tak i pro osoby se specifickými potřebami. Některé texty nejsou definovány

v relativních jednotkách. Pro zvětšení je potřeba použít systémových nástrojů (nastavení prohlížeče).
Kód stránek byl vytvořen v souladu s normou HTML 5, pomocí kaskádových stylů CSS.

Jiné formáty

Na našich webových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu PDF. Důvodem je to, že obsahují typologické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení.

PDF – pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader, případně lze doinstalovat doplněk přímo do webového prohlížeče.

ZIP – některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány (komprimovaný soubor je možné dekomprimovat přímo v OS Windows, v případě jiného OS je možné stáhnout zdarma nástroj na dekomprimaci).

Nepřístupný obsah

Veškerý obsah stránek je plně přístupný.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 01. 11. 2020
Toto prohlášení bylo vypracováno metodou vlastního posouzení provedeného subjektem veřejného sektoru.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše případné náměty a informace o problémech při zobrazování těchto stránek můžete zasílat na adrese: administrativa@zsmsalbrechtice.cz.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 ods.          1 písm. b) směrnice). Je možné kontaktovat orgán pro prosazování práva.

Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva:
Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

Při otevírání webových stránek www.zsmsalbrechtice.cz používejte prosím prohlížeč Microsoft Edge, ostatní prohlížeče mohou hlásit chybu 404 a webová stránka se nebude zobrazovat správně. Děkujeme za pochopení.

Online-tělák-pro-ZŠ
Online-minitréninky-pro-MŠ-002
Schvaleny-rozpocet-prispevkove-organizace-na-rok-2021-plan-vynosu-a-nakladu

Základní škola a mateřská škola Albrechtice nad Orlicí, se sídlem 1. máje 48, 517 22 Albrechtice nad Orlicí, jakožto správce osobních údajů, s odkazem na čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) Vás tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů v základní škole a mateřské škole, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společností.

1) účely zpracování osobních údajů:

 • zajištění řádného průběhu přijímacího řízení
 • výměna informací o přihlášených do jiných mateřských nebo základních škol
 • publikace výsledků přijímacího řízení
 • odvolání proti ne/přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 • odvolání proti ne/přijetí žáka k základnímu vzdělávání
 • zajištění vzdělávání dětí a žáků
 • zajištění vzdělávání pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • poskytování stravování
 • plnění evidenční povinnosti dokumentace o průběhu vzdělávání dítěte/žáka
 • evidence úrazů
 • komunikace se zákonnými zástupci
 • poskytování informací státním institucím
 • prezentace mateřské školy a základní školy a jejich aktivit veřejnosti

Osobní údaje nezpracováváme pro marketingové účely.

2) osobní údaje zpracováváme v následujícím rozsahu:

 • jméno
 • příjmení
 • trvalé bydliště popřípadě místo pobytu na území České republiky
 • datum narození
 • rodné číslo
 • fotografie
 • pohlaví
 • zdravotní pojišťovna
 • státní občanství
 • datum zahájení / ukončení vzdělávání ve škole
 • údaje o zákonném zástupci (jméno a příjmení, trvalé bydliště, příp. adresu pro doručování písemností, e-mail, telefonické spojení)

3) právní důvody pro zpracování osobních údajů:

A) Plnění právních povinností

Osobní údaje v níže uvedeném rozsahu zpracováváme z důvodu splnění naší právní povinnosti vyplývající ze zákona č. 561/2004 sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol

a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení).

 • jméno
 • příjemní
 • trvalé bydliště popřípadě místo pobytu na území České republiky
 • datum narození
 • rodné číslo
 • pohlaví
 • státní občanství
 • datum zahájení / průběh / ukončení vzdělávání ve škole
 • údaje o zákonném zástupci (jméno a příjmení, trvalé bydliště, příp. adresu pro doručování písemností, telefonické spojení)

B) Veřejný zájem

Níže uvedené osobní údaje jsou základní školou / mateřskou školou zpracovávány z důvodu plnění úkolů ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 • zdravotní pojišťovna
 • e-mail zákonného zástupce
 • e-mail dítěte / žáka

C) Souhlas se zpracováním osobních údajů

Osobní údaje v níže uvedeném rozsahu zpracováváme na základě uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 • pořizování fotografií

4) z jakých zdrojů získáváme osobní údaje

Osobní údaje, které škola zpracovává, pochází hlavně od zákonných zástupců dítěte / žáka (při přijímacím řízení i během další komunikace v průběhu vzdělávání). Údaje může škola získat od zdravotnických zařízení, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických center. Údaj o přijetí dítěte / žáka do jiných škol získává škola od jiných škol.

5) zpracovatelé a příjemci osobních údajů

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle organizace Základní škola

a mateřská škola Albrechtice nad Orlicí a jejích zaměstnanců na základě zákonné žádosti předány a zpracovávány třetími subjekty, které disponují zákonnou pravomocí předání předmětných osobních údajů vyžadovat.

6) jak dlouho uchovává škola osobní údaje

Základní škola a mateřská škola osobní údaje týkající se dítěte / žáka uchovává na základě povinnosti stanovené v § 28 školského zákona a podle zákona o archivnictví. A to nejen

v průběhu vzdělávání dítěte / žáka, ale i po jeho skončení v zákonných lhůtách. Pro každý druh dokumentace je stanovena zvláštní lhůta dle skartačního a archivačního řádu.

7) vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

V případě dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů, které budou mít povahu:

 • právo na přístup k osobním údajům,
 • právo na opravu nepřesných osobních údajů, pokud jsou nesprávné,
 • právo na výmaz (být zapomenut), pokud pominul důvod jejich zpracování,
 • právo na omezení zpracování (např. je-li pochybnost o oprávněnosti zpracování),
 • právo na přenositelnost,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování,

kontaktujte, prosím, našeho pověřence na výše uvedenou adresu. Vaše dotazy přijímáme pouze písemnou formou.

Kontaktní osobou, pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO), byl pro naši organizaci jmenován Mgr. Karel Rejent

Pověřenec pro ochranu osobních údajů byl jmenován na základě Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR) a je nezávislým garantem správného nakládání s osobními údaji uvnitř organizace Základní škola a mateřská škola Albrechtice nad Orlicí a také prostředníkem mezi organizací, dozorovým orgánem (Úřadem pro ochranu osobních údajů) a veřejností.

Kontaktní mail: rejent@ictplus.cz

Nebudete-li Vám vyhověno v zákonné lhůtě či se Vám bude zdát naše vyjádření v rozporu

s Vaším, máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Se svým podnětem se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Dovolujeme si Vás upozornit, že námi poskytnuté informace budou předány v rozsahu čl. 14, odst. 5, písm. b) GDPR.

Žádost o výčet osobních údajů o Vaší osobě nad rámec č. 14, odst. 5, písm. b) GDPR, lze poskytnout pouze na základě písemné žádosti, s úředně ověřeným podpisem, odeslaným na: Základní škola a mateřská škola Albrechtice nad Orlicí, 1. máje 48, 517 22 Albrechtice nad Orlicí k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů anebo osobně, po předchozí domluvě s pověřencem pro ochranu osobních údajů a po prokázání totožnosti platným občanským průkazem. Tuto žádost nelze vyřídit skrze e-mailovou komunikaci.

Dovolujeme Vás si upozornit, že poskytnutí informací nad rámec čl. 13 a 15 GDPR, odst., bude správcem účtováno dle č. 15 GDPR, odst. 3, tedy dle aktuálně platného ceníku.

Dovolujeme si Vás upozornit na skutečnost, že z kulturních, sportovních, společenských akcí, pořádaných organizací Základní škola a mateřská škola Albrechtice nad Orlicí budou pořizovány fotografie nebo audio-vizuální záznamy, které budou určeny pro vlastní potřebu organizace a nebudou předávány třetí straně či sloužit k marketingovým účelům.

8) prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

ZŠ a MŠ Albrechtice nad Orlicí, 1. máje 48, 517 22 Albrechtice nad Orlicí se zavazuje

k zpřístupnění své internetové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku www.zsmsalbrechtice.cz.

Stav souladu

Tato internetová stránka je plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní prohlížeče, tak i pro osoby se specifickými potřebami. Některé texty nejsou definovány

v relativních jednotkách. Pro zvětšení je potřeba použít systémových nástrojů (nastavení prohlížeče).
Kód stránek byl vytvořen v souladu s normou HTML 5, pomocí kaskádových stylů CSS.

Jiné formáty

Na našich webových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu PDF. Důvodem je to, že obsahují typologické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení.

PDF – pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader, případně lze doinstalovat doplněk přímo do webového prohlížeče.

ZIP – některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány (komprimovaný soubor je možné dekomprimovat přímo v OS Windows, v případě jiného OS je možné stáhnout zdarma nástroj na dekomprimaci).

Nepřístupný obsah

Veškerý obsah stránek je plně přístupný.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 01. 11. 2020
Toto prohlášení bylo vypracováno metodou vlastního posouzení provedeného subjektem veřejného sektoru.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše případné náměty a informace o problémech při zobrazování těchto stránek můžete zasílat na adrese: administrativa@zsmsalbrechtice.cz.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 ods. 1 písm. b) směrnice). Je možné kontaktovat orgán pro prosazování práva.

Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva:
Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

GDPR-zasady-ochrany-osobnich-udaju-ZS-a-MS-Albrechtice-nad-Orlici

Žádáme rodiče, kteří vozí děti do MŠ a ZŠ, aby neparkovali ve vjezdu do školního dvora před branou. Brání tak vjezdu zásobování a přístup do školy tak není bezpečný.

V případě, že nebude tato žádost respektována, budeme nuceni situaci řešit dopravním označením.

Děkujeme za pochopení,
pracovníci ZŠ a MŠ

K poskytování služeb používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.Rozumím